செய்திகள்

“அகத்திணை” திரைப்பட படங்கள்

[image_slider]

[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-1.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-1.jpg”] அகத்திணை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-2.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-2.jpg”] அகத்திணை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-3.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-3.jpg”] அகத்திணை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-4.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-4.jpg”] அகத்திணை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-5.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-5.jpg”] அகத்திணை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-6.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-6.jpg”] அகத்திணை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-7.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-7.jpg”] அகத்திணை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-8.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-8.jpg”] அகத்திணை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-9.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-9.jpg”] அகத்திணை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-10.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-10.jpg”] அகத்திணை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-11.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-11.jpg”] அகத்திணை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-12.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-12.jpg”] அகத்திணை [/image_items]
 
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-13.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Ahathinai-still-13.jpg”] அகத்திணை [/image_items]

[/image_slider]