செய்திகள்

“அதிபர்” திரைப்பட படங்கள்

[image_slider]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-1.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-1.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-2.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-2.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-3.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-3.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-4.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-4.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-5.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-5.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-6.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-6.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-7.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-7.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-8.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-8.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-9.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-9.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-10.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-10.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-11.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-11.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-12.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-12.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-13.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-13.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-14.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-14.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-15.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-15.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-16.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-16.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-17.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-17.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-18.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-18.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-19.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-19.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-20.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-20.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-21.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-21.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-22.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-22.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-23.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-23.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-24.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-24.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-25.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-25.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-26.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-26.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-27.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Adhibar-Movie-27.jpg”] Adhibar-Movie  [/image_items]

[/image_slider]