செய்திகள்

இரு­தேசம் ஒரு­நாடு: விவாதம் தந்­த­ சி­ல ­கேள்­விகள்

– சாந்­தி சச்­சி­தா­னந்தம்

கடந்­த ­மே ­மாதம் 15ஆம் திக­தி­ யாழில் ஓர் சுவா­ரஷ்­ய­மான கூட்டம் ஒழுங்­கு ­செய்­யப்­பட்­டி­ருந்­தது. தமிழ் தேசி­ய ­மக்கள் முன்­ன­ணியின் தலை­வர் ­க­ஜேந்­ தி­ர­கு­மார் ­பொன்­னம்­ப­லத்­துக்கும் த.தே.கூ. பாரா­ளு­மன்­ற­ உ­றுப்­பி­னர்­ சு­மந்­தி­ர­னுக்கும் இடை­யே­யா­ன­ வி­வா­தமே­ அ­து­வாகும். ஈழ­மக்கள் ஜன­நா­ய­க­ முன்­ன­ணியின் உறுப்­பி­னர் ­த­வ­ராஜா உள்­ளிட்­ட­ யாழில் இயங்கும் பல­ அ­ர­சியல் பிர­மு­கர்கள் இதில் கலந்­து­கொண்­டி­ருந்­தார்கள்.

எதிர்­பார்த்­த­து­ போ­ல­வே அவ் விவா­தமும் இரு தேசம் ஒரு­நா­டு­ எ­ன த.தே­.ம.மு. இன் நிலைப்பாடு­ ஒ­ரு­பக்­க­மா­க­வும் அதி­கா­ரப் ­ப­கிர்வு என­ த.தே.கூ. இன் நிலைப்­பா­டு­ ம­று­பு­ற­மா­கவும் இந்­த ­சித்­தாந்­ தங்­களை (அப்­படி இவற்­றை ­அ­ழைக்­க­லாமோ?) மைய­மா­க ­வைத்­து­ ந­டத்­தப்­பட்­டது. தாமும் இரு தேசம் ஒரு­நா­டு­ என்ற கொள்­கையின் அடிப்­ப­டை­யில்தான் செயற்­ப­டு­கின்­றார்கள். எனினும் அணு­கு­மு­றைதான் வேறு­ எ­ன ­சு­மந்­திரன் விளக்­கினார். இரு தேசம் என்­ப­த­னால்தான் எங்கள் தேசத்­துக்­கு­ அ­தி­கா­ரப்­ப­கிர்­வினைக் கோரு­கின்றோம் என்­ப­து­ அ­வ­ர­து ­வா­த­மாக இருந்­தது. கஜேந்­தி­ர­கு­மாரின் வாதமோ, என்­ன­ பேரம் பேசு­தலும் தமிழ் மக்­களின் சுய­நிர்­ண­ய ­உரிமையின் அடிப்­ப­டையில் இருக்­க­வேண்டும் என்றும் அத­னை­வைத்­துக்­கொண்­டே­ சர்­வ­தே­ச ­ச­மூ­கத்­துடன் நாம் கலந்­து­ரை­யா­ட­ வேண்டும் என்­று­மாக இருந்­தது.

இதற்குள் பார்­வை­யா­ளர்­க­ளி­ட­மி­ருந்­து ­ஒ­ரு­ ஆ­தங் கம் வெளிக்­கி­ளம்­பி­யது. முன்­னோக்­கி­ய­ பாதை ­எ­து என்­பதே கூட்­டத்தின் தலைப்பு. ஆனால் இரு பேச்­சா­ளர்­களும் நடந்­து­போ­ன­ வ­ர­லாற்­றை­யே­ பே­சிக்­கொண்­டி­ருக்­கின்­ற­ன­ரே ­என்­ப­துதான் அந்­த­ ஆ­தங்­க­மாக இருந்­தது. அதற்­கு ­க­ஜேந்­தி­ர­கு­மார் ­ப­தி­லளிக் ­கையில், இன்­று­ தென்­னா­சியப் பிராந்­தி­யத்தில் செல்­வாக்குச் செலுத்­த ­நி­னைக்கும் நாடு ­ஒவ்­வொன்றும் தமி­ழர்­ பி­ரச்­சி­னை­யை­ மை­ய­மா­க­ வைத்தே ­இலங்கை அ­ரசின் கையை­ மு­றுக்­கு­கின்­ற­ன.

­எ­னவே இந்­த ­கோ­ள ­அ­ர­சி­ய­லை­ பு­ரிந்­து­கொண்டு இரு தேசம் ஒரு­நா­டு­ என்­கின்­ற ­சித்­தாந்­தத்தி­னை­ வ­லி­யு­றுத்தித் தீர்வைப் பெற­வேண்டும் என்­ப­தே ­த­ன­து­ முன்­னோக்­கி­ய­ பா­தை­ என்றார். சுமந்­தி­ர­னோ ஆட்­சி­மாற்றம் நடை­பெற்­றி­ருக்­கின்­றது, நாம் உணர்ச்­சி­ வ­சப்­படா மல் ஒரு­ அ­ணு­கு­மு­றையைக் கைக்­கொண்­டி­ருக் கின்றோம், பாருங்கள் இன்னும் சில ­வ­ரு­டங்­களில் எம­து­ மு­றைதான் வெற்­றி­ய­டையப் பார்ப்­பீர்கள் என்றார். மொத்­தத்தில் முன்­னோக்­கி­ய­ பா­தை ­பற்றி இரு­வ­ருக்கும் தெளிவி­ருப்­ப­தா­க­ எ­மக்குத் தெரிய­வில்லை.

முதலில் க­ஜேந்­தி­ர­கு­மாரின் விளக்­கங்­க­ளை நாம் எடுத்­துக்­கொள்வோம். அந்தக் காலத்தில் எனது­ த­கப்­ப­னார்­ ச­ம­ச­மாஜக் கட்சி ஆத­ர­வாள­ராக இருந்­த­தனால் தமி­ழ­ரசுக் கட்­சியின் அர­சி­ய­லை ­எந்நே­ரமும் கேலி­செய்­வ­துதான் அவ­ரு­டை­ய­ வேலை. அக்­கட்­சியின் அர­சி­ய­லை ­ந­டிகை வைஜ­யந்­திமா­லாவைத் திரு­மணம் செய்­ய­வி­ரும்­பு­கின்­ற­ ஒ­ரு­வ­னு­டை­ய­ பேச்­சுடன் ஒப்­பி­டுவார். நான் வைஜ­யந்­தி­மா­லாவை ­தி­ரு­மணம் செய்­வ­து ­ஐம்­ப­து ­வீதம் உறு­தி­யா­கி­ விட்­டது. எப்­படி? எனக்­கு ­வி­ருப்பம், இனி­ அ­வர் ­தன்­னு­டை­ய­ வி­ருப்­பத்தைச் சொன்னால் சரி. தமிழ்க் ­கட்­சி­களின் கோரிக்­கை­களும் அப்­ப­டித்தான் என்­பார்­ அப்பா. அதே­போ­லத்தான் இந்த இரு தேசம் ஒரு­நா­டு என்­கின்­ற­ கோஷமும். நாம் சொல்­லி­யா­யிற்று.

இனி­ அ­த­னை­ சிங்­க­ள­தே­சமும் சர்­வ­தே­சமும் அங்­கீ­க­ரிக்­க­ வேண்­டுமே. கோள ­அ­ர­சி­யலில் இது­வ­ரை­ கா­ல மும் வல்­ல­ர­சு­க­ளுக்­கு­ சா­த­க­மா­ன­ நி­லை­மை­ ஒன்­றிற்­கு­ மட்­டு­மே­ அ­வை­ தே­சி­யங்­களின் சுய­நிர்ண­ய ­உ­ரி­மை­யி­னை­ ஆ­த­ரித்­தி­ருக்­கின்­ற­ன­ என்னும் யதார்த்­தத்­தி­னை­யே நாம் கண்­டி­ருக்­கின்றோம். துர ­திர்ஷ்ட­வ­ச­மாக இலங்­கை­ அவ்­வ­கை­யா­ன­ ந­லன்­க­ளுக்குள் அடங்­க­வில்லை. இலங்கை­ அ­ரசின் கையை ­மு­றுக்­க­ வேண்­டு­மாயின், போர்க்­குற்­ற­ வி­சா­ரணை, நல்­லி­ணக்கம், தற்­போ­தி­ருக்கும் அர­சியல் கட்டமைப்­பிற்குள் பொருந்­தக்­கூ­டி­ய அ­தி­கா­ரப்­ப­கிர்வு இவற்றைத்தான் சர்­வ­தே­ச­ ச­மூகம் தூக்­கி­யி­ருக்­கின்­றது.

மேற்­கு­லகத் தலை­வர்கள் திரும்பத் திரும்­ப ­ம­னி­த ­உ­ரி­மைகள் என்­ப­தைப் ­பற்­றி­ வ­லி­யு­றுத்­து­வதும் அத­னா­லேயே. அர­சியல் சுய­நிர்­ணயம் என ­அ­வர்கள் பேசு­வ­தில்­லையே. அத்­துடன் இந்­தியா இருக்­கும்­வரை, காஷ்மீர்­ பி­ரச்­சினை இருக்கும் வரை இந்தக் கதை­யை ­எ­டுப்­ப­தே­ பி­ரச்­சி­னைக்­கு­ரிய­ வி­ட­ய­மாகும். கோள ­அ­ர­சி­யலின் கார­ணி­களைப் பயன்­ப­டுத்­தி­ எவ்­வாறு இரு தேசம் ஒரு­நா­டு­ என்­கின்­ற­ கொள்கைப் பிர­க­ட­னத்­தை­ முன்­னோக்கித் தள்­ளலாம் என்­கின்­ற­ ஒரு மூலோ­பா­யமும் த.தே.ம.மு இட­மி­ருந்­து­ வ­ர­வில்லை.

அடுத்­த­தாக, இரு தேசம் என்­று நாம் கூறும்­போது­ ஒன்­று ­சிங்­க­ள­தேசம், மற்­றை­ய­து­ தமிழ் பேசும் தேச­மா­கி­ய­ வ­ட­கி­ழக்­கு­ மா­காணம் என்­றுதான் நாம் எடுத்­துக் ­கொள்­கின்றோம். இதுதான் எங்கள் தேசம் என்றால் இங்­கு­ கி­ழக்கில் தமிழ் மக்­க­ளி­னை­ வி­ட­அ­தி­க­மக்கள் தொகை­யைக்­கொண்­டு­ கா­ணப்­படும் முஸ்லிம் மக்­க­ளிடம் அவர்­களும் இந்த இரு தேசம் ஒரு­நா­டு­ என்­கின்­ற­ கொள்கையை­ ஆ­த­ரிக்­கின்­ற­ன­ரா­ எனக் கேட்­க­வேண்­டு­மல்­லவா? அப்­ப­டி­ அ­வர்­களின் அர­சியல் தலை­மை­க­ளு­டனும் சமூகத் தலை­வர்­க­ளு­டனும் கலந்­து­ரை­யா­டப்­பட்­டதா? ஏனெனில் அவர்­களின் அங்­கீ­கா­ர­மின்­றி நாம் அவர்கள் சார்பில் பேச­மு­டி­யாதே.

இதற்­கு த.தே.ம.முயின் பதில் இல்­லை­ என்றால், அவர்கள் கூறும் ஒரு­தேசம் வட­மா­கா­ண­மா­க ­மட்­டும்தான் இருக்­க ­மு­டியும். அப்­ப­டி­யானால் கிழக்­குவாழ் தமிழ் மக்­களின் நிலை­மை­என்ன? இதற்­கா­ன ­தீர்­வு­களைத் தரா­து­ வெ­று­மனே இரு தேசம் ஒரு­நா­டு­ எ­ன­ மெல்­லு­கி­ற­து த.தே.ம.மு. மூன்­றா­வ­தாக, இதன் நடை­மு­றைச் ­சாத்­தியம் பற்றிச் சிந்­திக்­க ­வேண்­டி­ய­தாக இருக்­கின்­றது. சர்­வ­தே­ச ­ச­மூகம் இரு தேசம் ஒரு­நாட்­டை ­அங்­கீ­க­ரித்­து­ அ­தற்காக இலங்கை அ­ர­சுடன் பொரு­து­கி­ற­து­ எ­ன ­கற்­ப­னையில் வைத்­துக்­கொள்வோம். அத­னை­ சிங்­க­ள­ மக்கள் ஏற்­றுக்­கொள்­ளா­ம­லி­ருந்தால் அது­ அங்­கு ­என்­னதான் செய்­ய­மு­டியும்.

கிழக்­கு­ ஐ­ரோப்பி­ய­ நா­டு­ களில் நேட்­டோவின் படைகளைக் கொண்­டே ­அங்­கு ­நா­டுகள் பிரிக்­கப்­பட்­டன. அவ்­வ­கை­யான இரா­ணு­வ­ அ­ழுத்தச் சக்­தி­யினை இந்தியா இருக்கத் தக்­க­தா­க­ எந்­த­நாடும் இங்­கு­ கொண்­டு ­வ­ர­மு­டி­யுமா? இந்­த­ அ­ர­சி­யலைப் பற்­றி­யோ ­அல்­ல­து­ அ­தற்­கா­ன­வாய்ப்­புக்­களைப் பற்­றி­யோ ­எங்­கு­மே­ பேச்­சில்லை. எங்­கு­சுற்­றி­ ஓ­டி­னாலும் கடை­சியில் தென்­னி­லங்­கையின் ஒத்­து­ழைப்­பு­டன்தான் அர­சியல் தீர்­வி­னை நாம் பெற லாம். அந்­த­ ஒத்­து­ழைப்­பினைப் பெறு­வ­தற்­கு­ என்ன மூலோ­பாயம் தம் வசம் இருக்­கின்­ற­து­ எ­ன­ எங்கும் கூறப்­ப­ட­வில்லை.

அவ்­வா­று ­சிங்­க­ள ­மக்கள் ஒத்­து­ழைக்க­மாட்­டார்கள் என நாம் நம்­பினால் பேரம் பேசு­தலில் அவர்­க­ளுக்­கு ­எ­தி­ராகப் பிர­யோ­கிக்­கக்­கூ­டி­ய­ அ­வர்­க­ளுக்­கு­ நட்டம் ஏற்­ப­டுத்­தக்­ கூ­டி­ய­ என்­ன­ து­ருப்புச் சீட்டு இவர்கள் வசம் இருக்­கின்­றது? இப்­பொ­ழுது தமிழ் மக்கள் வச­மி­ருக்­கின்­ற ­து­ருப்புச் சீட்­டு­ எ­து­ என்­ப­த­னையும் கூற­வில்லை. இந்த இரு நாடு ­ஒ­ரு­தேசம் என்னும் கோஷம் ஏதோ­ பெரி­ய ­உ­ரி­மை­வாதம் போல­ மக்­க­ளை ­தி­சை­ தி­ருப்பும் செய­லா­கத்தான் இப்­பொ­ழு­து­ மு­டி­கி­றது.

இந்­த ­ய­தார்த்­தங்­களைப் புரிந்­து­கொண்­டு­ தா­னோ ­என்­ன­வோ­ த­.தே.கூ. மென்­மை­யா­ன­ அ­ணு­கு­மு­றை யைக் கையாண்டு இந்­த அ­ர­சாங்­கத்துடன் தொடர்­பு ­நி­லையில் இருக்­கின்­ற­து­ எ­ன ­நி­னைக்­கின்றேன். முரண்­பா­டுகள் உரு­வா­வ­தற்­கு­ சம்­பந்­தப்­பட்ட­ த­ரப்­பி­னர்­ ஒவ்­வொ­ரு­ நி­லைப்­பாட்டில் நிற்­ப­துதான் காரணம் எனக் கரு­தப்­ப­டு­கின்­றது.

ஆனால் அந்­த ­ஒவ்­வொ­ரு­ நி­லைப்­பாட்டின் பின்­ன­ணி­யிலும் தொக்­கி­ நிற்கும் நலன்­களைப் பற்றிப் பேசினால் முரண்­பா­டு­களைத் தீர்க்கும் வழி பிறக்கும் எனக் கூறு­கின்­றனர். உதா­ர­ண­மாக இரு தேசம் ஒரு­நா­டு ­என்­ப­து ­ஒ­ரு­நி­லைப்­பா­டு ­மட்­டுமே. அது­ ஒ­ரு­ கோஷமாகும். அதைச்சொல்­ல­ நாங்கள் வாயைத் திறந்­த­வு­ட னேயே சிங்­க­ள­ தீ­வி­ர­வாதம் கண் விழித்துக்­கொள் ளும். அதற்குப் பிற­கு ­அங்­கு­ அ­றி­வு­ பே­சா­து­ உ­ணர்ச்­சி வே­கங்­கள் தான் பேசும்.

மாறாக, அத­னை­யே ­அக்­கோ­ரிக்­கைக்குப் பின்னா­லிருக்கும் நலன்­களைக் குறித்து,தமிழ் மக்கள் தம­து­ நிலம், வளங்கள் மற்றும் அவற்­றைக்­ கட்­டுப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­கா­ன­ அ­ர­சியல் கட்­ட­மைப்­புக்கள் அனைத்­தையும் தம­து­ மே­லாண்­மை­யில் ­வைத்­தால் ­தா­னே­ அந்­த­மக்­களின் அபி­வி­ருத்­திக்­கா­ன­ உ­ரி­மை­யை நாம் செயற்­ப­டுத்­தலாம் எனக் கேள்­வியைத் திருப்பிப் போட்­டோ­மென்றால், அதைச் செய்­ய­வி­ட­மாட்டோம் என ­எ­வரும் கூறு­வ­து­க­டினம். அதற்குப் பின்­பு­ எந்த வளம், எந்­த அ­ர­சியல் கட்­ட­மைப்­பு ­எ­ன­ பேச்­சு­வார்த்­தை­க­ளை ­நீட்­டலாம். இந்­த ­வி­ட­யத்­தைத்தான் சு­மந்­திரன் தாம் அதே­கொள்­கையின் கீழ் அதி­கா­ரப் ­ப­கிர்­வினைக் கோரு­கின்றோம் எனக் கூறி­னார் போலும்.

ஆயினும், த.தே.கூ சொல்­லு­கின்­ற­ அ­தி­கா­ரப் ­ப­ர­வலாக்கல் எது­வ­ரையில் என்­ப­து­ தமிழ் மக்­க­ளுக் குத் தெளிவாக இது­வ­ரை ­வி­ளக்­கப்­ப­ட­வில்லை. இடை­யி­டையே 13 ஆவது திருத்தச் சட்­டத்தைப் பற்­றியும் பேசு­கி­றார்கள். பின்­பு­ ஒ­ரு­ அ­தி­கா­ரப்­பகிர்­வு ­பற்­றியும் பேசு­கின்­றனர். நாம் தமிழ் மக்கள் விரும்பும் சமஷ்டி அர­சுக்­கா­ன­ ஒ­ரு ­ந­க­லையும் இது­வ­ரை ­தெளிவா­க ­மக்கள் முன் வைத்­த­து ­கி­டை­யாது. இவர்கள் கோரு­ப­வற்­றை­ அ­ர­சாங்கம் தரா­விடில் சில­ விட்­டுக்­கொ­டுப்­புக்­களைச் செய்­யவும் தயாராக இருப்­ப­தா­க­ அ­வர்­க­ளு­டை­ய­ செ­யற்­பா­டுகள் காட்டு கின்றன.

எமது அரசியல் கோரிக்கைகளில் எதனை விட்டுக்கொடுக்கத் தயாராக இருக்கின்றோம் என்பது தீர்மானமாகிவிட்டதா? மே 18 இனை பிரி வினைவாதத்திற்கு எதிரான நாள் என அரசாங்கம் பிரகடனம் செய்தால் அதனை தாம் ஆதரிப்பதாக சம்பந்தன் அறிக்கைவிடுகின்றார். அவ்வாறாயின் தமிழ் மக்களின் போராட்டத்தின் நியாயத்தினை மறுத்து சிங்களத் தலைவர்களுடன் ஒட்டி உறவாடிப் பெற்றுக் கொள்ள முடிவதைப் பெற்றுக் கொள்வதா இவர்களுடைய மூலோபாயம்? அதற்காக சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இவர்களின் வேலைத்திட்டங்கள் என்ன? அதனைத் தயவுசெய்து விளக்குவார்களா?

ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான அரசியல் கோரிக்கைகள் வெறுமனே அம்மக்களின் தலை வர்களினால் மட்டும் கேட்டுப் பெற்றுக்கொள்கின்ற தொருவிடயமல்ல. அனைத்து மக்களும் பங்களிக் கும் ஒரு திட்டமிடப்பட்ட போராட்டத்தின் மூல மாகவே எங்கும் உரிமைகள் பெறப்பட்டிருக்கின் றன. அதனை செயற்படுத்துவதற்கு மக்கள் வலு வூட்டப்பட வேண்டும். எங்கள் பிரதேசங்களில் போரினால் பாதிக்கப்பட்டு மனமுடைந்து பொரு ளாதாரப் பாதிப்பினில் வாழும் மக்கள் மத்தியில் எழுச்சி உண்டாக்குவதற்கான அபிவிருத்திச் செயற் திட்டங்களை அமுல்படுத்துவதும் இந்த அரசியல் வழிமுறையின் ஓரம்சமே. அநாதரவாக இருக்கும் முன்னாள் போராளிகள், குடும்பங்களுக்குத் தலை மைதாங்கும் பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசா யிகள், மீன்பிடித் தொழிலாளிகள் போன்ற சமூகக் குழுக்களுக்கான அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் என்ன வைத்திருக்கின்றனர் என்பது பற்றியும் இரு பக்கத் திடமிருந்தும் ஒரு பேச்சுமில்லை.

அன்று நடந்த விவாதம் ஓர் ஆரோக்கியமான ஆரம்பமாகும். இவை போன்ற நிகழ்வுகள் தொடர வேண்டும். அப்போதுதான் பொதுமக்களும் மெல்ல கேள்விகளை எழுப்பும் நிலைக்கு வருவர். அவர்கள் கேள்விகளை எழுப்பும்போது தான் எமது அரசியல் தலைவர்களினது பார்வைகளும் பாதைகளும் தெளிவாகும்.