செய்திகள்

“உத்தம வில்லன்” பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு படங்கள்

[image_slider]

[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-1.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-1.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-2.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-2.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-3.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-3.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-4.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-4.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-5.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-5.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-6.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-6.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-7.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-7.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-8.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-8.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-9.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-9.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-10.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-10.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-11.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-11.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-12.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-12.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
 
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-13.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-13.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-14.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-14.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-15.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-15.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-16.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villain-Press-Meet-Stills-16.jpg”] உத்தம வில்லன் [/image_items]

[/image_slider]