செய்திகள்

“எலி” திரைப்பட படங்கள்

[image_slider]

[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-1.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-1.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-2.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-2.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-3.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-3.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-4.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-4.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-5.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-5.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-6.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-6.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-7.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-7.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-8.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-8.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-9.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-9.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-10.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-10.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-11.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-11.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-12.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-12.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-13.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-13.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-14.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-14.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-15.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-15.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-16.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Eli-Movie-Stills-16.jpg”] Eli-Movie-Stills  [/image_items]

[/image_slider]