செய்திகள்

“ஓகே காதல் கண்மணி” திரைப்படப் படங்கள்

[image_slider]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-1.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-1.jpg”] okkanmaniMovies Stills [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-2.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-2.jpg”] okkanmaniMovies Stills [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-3.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-3.jpg”] okkanmaniMovies Stills [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-4.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-4.jpg”] okkanmaniMovies Stills [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-5.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-5.jpg”] okkanmaniMovies Stills [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-6.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-6.jpg”] okkanmaniMovies Stills [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-7.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/04/Okkathalkanmani-7.jpg”] okkanmaniMovies Stills [/image_items]

[/image_slider]