செய்திகள்

கமலின் ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா படத்தொகுப்பு

[image_slider]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/RAM-9621-e1425486789787.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/RAM-9621-e1425486789787.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-2-e1425486893484.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-2-e1425486893484.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-3-e1425487024366.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-3-e1425487024366.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-4-e1425487116644.jpg ” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-4-e1425487116644.jpg”] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-5-e1425487228319.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-5-e1425487228319.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-6.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-6.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-8.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-8.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-9-e1425487309273.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-9-e1425487309273.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-16-e1425487371413.jpg ” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-16-e1425487371413.jpg”] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-17-e1425487448772.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-17-e1425487448772.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-18.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-18.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-19.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-19.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-20.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-20.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-21.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-21.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-22-e1425487496897.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-22-e1425487496897.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-23.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-23.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-24.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-24.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-25-e1425487535608.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-25-e1425487535608.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-26.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-26.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-27.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-27.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-28.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-28.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-29-e1425487586371.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-29-e1425487586371.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-30.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-30.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-31.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-31.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-32.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-32.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-33.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-33.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-34.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-34.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-35.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-35.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-36.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-36.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-37-e1425487618789.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-37-e1425487618789.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-38-e1425487649680.jpg ” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-38-e1425487649680.jpg”] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-39-e1425487685123.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-39-e1425487685123.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-40-e1425487719830.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-40-e1425487719830.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-41-e1425487758999.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-41-e1425487758999.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-42-e1425487793171.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-42-e1425487793171.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-43-e1425487824484.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-43-e1425487824484.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-44-e1425487858717.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-44-e1425487858717.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-45-e1425487892822.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-45-e1425487892822.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-46-e1425487925826.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-46-e1425487925826.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-47-e1425487948336.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-47-e1425487948336.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-48-e1425487978611.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-48-e1425487978611.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-49-e1425488007989.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-49-e1425488007989.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-50.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-50.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-51-e1425488042891.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-51-e1425488042891.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-52-e1425488078269.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-52-e1425488078269.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-53-e1425488134164.jpg ” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-53-e1425488134164.jpg”] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-53-e1425488134164.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-53-e1425488134164.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-54-e1425488166162.jpg ” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-54-e1425488166162.jpg”] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-55-e1425488204115.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-55-e1425488204115.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-56-e1425488247981.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-56-e1425488247981.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[image_items link=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-57-e1425488282155.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-57-e1425488282155.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-58-e1425488333180.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Uttama-Villian-Audio-Launch-Stills-58-e1425488333180.jpg “] ‘உத்தம வில்லன்’ இசை அல்ப வெளியீட்டு விழா [/image_items]

[/image_slider]