செய்திகள்

சிறப்பாக நடைபெற்ற “லண்டன் தமிழர் சந்தை” (படங்கள்)

லண்டனில் கடந்த 11 ஆம் 12 ஆம் திகதிகளில் நடைபெற்ற “லண்டன் தமிழர் சந்தை ” நிகழ்வில் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்கள் கலந்துகொண்டனர்.

பிரித்தானிய வர்த்தக சம்மேளனமும் நாற் செயார் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்வு ஹரோ லெய்ஷியர் மண்டபத்தில் .நடைபெற்றது.

சுமார் 150 வரையிலான தமிழர் வர்த்தக மற்றும் சேவைகள் நிறுவனங்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்குபற்றின. பிரித்தானியாவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், கவுன்சிலர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களும் இந்த நிகழ்வை பார்வையிட்டதுடன் பெரிதும் .பாராட்டினர் .

[image_slider]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-1.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-1.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-2.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-2.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-3.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-3.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-4.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-4.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-5.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-5.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-6.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-6.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-7.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-7.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-8.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-8.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-9.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-9.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-10.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-10.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-11.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-11.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-12.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-12.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-13.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-13.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-14.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-14.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-15.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-15.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-16.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-16.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-17.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-17.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-18.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-18.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-19.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-19.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-20.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-20.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-21.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-21.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-22.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-22.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-23.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-23.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-24.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-24.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-25.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-25.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-26.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-26.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-27.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-27.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-28.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-28.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-29.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-29.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-30.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-30.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-31.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-31.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-32.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-32.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-33.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-33.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-34.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-34.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-35.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-35.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-36.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-36.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-37.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-37.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-38.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-38.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-39.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-39.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-40.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-40.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-41.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-41.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-42.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-42.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-43.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-43.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-44.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-44.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-45.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-45.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-46.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-46.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-47.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-47.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-48.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-48.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-49.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-49.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-50.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-50.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-51.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-51.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-52.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-52.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-53.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-53.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-54.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-54.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-55.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-55.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-56.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-56.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-57.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-57.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-58.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-58.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-59.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-59.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-60.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-60.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-61.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-61.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-62.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-62.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-63.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-63.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-64.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-64.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-65.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-65.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-66.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-66.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-67.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-67.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-68.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-68.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-69.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/London-Tamil-Market-2015-69.jpg”] London-Tamil-Market-2015  [/image_items]

[/image_slider]