செய்திகள்

சிவனொலிபாத மலை உச்சியிலிருந்து சமன தெய்வத்தையும் பூஜை பொருட்களையும் கொண்டுவரும் காட்சி

சிவனொலிபாத மலை உச்சியிலிருந்து சமன தெய்வத்தையும் பூஜை பொருட்களையும் நல்லதண்ணி நகரிலுள்ள பௌத்த மண்டபத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளனர். இந்த காட்சியை கீழே காணலாம்.

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=gKgVwfmARhI&feature=youtu.be” width=”500″ height=”300″]