செய்திகள்

சுதீப் – பாவனா நடிப்பில் “ முரட்டு கைதி “

[image_slider]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/MG-00571-e1425252617569.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/MG-00571-e1425252617569.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Bhavana-Parul-Yadhav-1-e1425252664590.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Bhavana-Parul-Yadhav-1-e1425252664590.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Bhavana-Parul-Yadhav-3-e1425252711274.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Bhavana-Parul-Yadhav-3-e1425252711274.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Bhavana-Parul-Yadhav-4-e1425252754395.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Bhavana-Parul-Yadhav-4-e1425252754395.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Bhavana-Parul-Yadhav-5-e1425252798686.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Bhavana-Parul-Yadhav-5-e1425252798686.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/DSC-9417-e1425252846364.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/DSC-9417-e1425252846364.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/DSC-9605-e1425252896472.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/DSC-9605-e1425252896472.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG-7609-e1425252926556.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG-7609-e1425252926556.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG-7838-e1425252964413.jpg ” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG-7838-e1425252964413.jpg”] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG-78891-e1425252997716.jpg ” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG-78891-e1425252997716.jpg”] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG-7901-e1425253033441.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG-7901-e1425253033441.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG-8561-e1425253067843.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG-8561-e1425253067843.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG-8707-e1425253099962.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/IMG-8707-e1425253099962.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/KAV-4876-e1425253136814.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/KAV-4876-e1425253136814.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/KAV-5572-e1425253201638.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/KAV-5572-e1425253201638.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/LI6A0244-e1425253237486.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/LI6A0244-e1425253237486.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/LI6A0550-e1425253269852.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/LI6A0550-e1425253269852.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/LI6A1303-e1425253298226.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/LI6A1303-e1425253298226.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/LI6A1304-e1425253329858.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/LI6A1304-e1425253329858.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/LI6A1307-e1425253361200.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/LI6A1307-e1425253361200.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/LI6A9972-e1425253401362.jpg ” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/LI6A9972-e1425253401362.jpg”] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-4-e1425253435374.jpg ” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-4-e1425253435374.jpg”] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-5-e1425253468256.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-5-e1425253468256.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-6-e1425253503322.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-6-e1425253503322.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-7-e1425253535855.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-7-e1425253535855.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-8-e1425253571603.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-8-e1425253571603.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-9-e1425253601150.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-9-e1425253601150.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-10-e1425253633526.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-10-e1425253633526.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-11-e1425253666175.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-11-e1425253666175.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-13-e1425253697296.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-13-e1425253697296.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-14-e1425253730471.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-14-e1425253730471.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-15-e1425253765508.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-15-e1425253765508.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-16-e1425253801450.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-16-e1425253801450.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-18-e1425253832513.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-18-e1425253832513.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-19-e1425253864272.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Parul-Yadhav-19-e1425253864272.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-0233-e1425253901940.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-0233-e1425253901940.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-8385-e1425253928998.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-8385-e1425253928998.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-8425-e1425253953599.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-8425-e1425253953599.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-8441-e1425253979568.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-8441-e1425253979568.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-8482-e1425254006453.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-8482-e1425254006453.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9238-e1425254041990.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9238-e1425254041990.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9279-e1425254071651.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9279-e1425254071651.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9293-e1425254106643.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9293-e1425254106643.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9340-e1425254135759.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9340-e1425254135759.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9346-e1425254168166.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9346-e1425254168166.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9438-e1425254200177.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9438-e1425254200177.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9535-e1425254227715.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9535-e1425254227715.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9551-e1425254254280.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9551-e1425254254280.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9558-e1425254281297.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9558-e1425254281297.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9911-e1425254313143.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/SAI-9911-e1425254313143.jpg “] “ முரட்டு கைதி “ [/image_items]
[/image_slider]