செய்திகள்

சுருதி ரெட்டி

[image_slider]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC00833-copy.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC00835-copy.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC00841-copy.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC00843-copy.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC00844-copy.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC00851-copy.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC00858-copy.jpg “] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC00860-copy.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC00867-copy.jpg “] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC00868-copy.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC00876-copy.jpg “] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC01037-copy.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC01040-copy.jpg “] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC01048-copy.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC01127-copy.jpg “] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC01129-copy.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC01136-copy.jpg “] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC01201-copy.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC01212-copy.jpg”] Description [/image_items]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC01224-copy.jpg”] Description [/image_items]
[/image_slider]