தலைப்பு செய்திகள்

உலக கிண்ணத்திற்கான இலங்கை அணியின் விபரங்கள்

உலக கிண்ணத்திற்கான இலங்கை அணியின் விபரங்கள்

உலக கிண்ண போட்டிக்கான இலங்கை அணியின் பெயர் விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டது.
திமுத் கருணாரட்ன (தலைவர்)
லசித் மலிங்க
அஞ்சலோ மெத்தீவ்ஸ்
லஹிரு திரிமன்னே.
குசல் மெண்டிஸ்
தனஞ்சய டி சில்வா
குசல் ஜனித் பெரேரா
திஸ்ஸர பெரேரா
இசுரு உதான
ஜீவன் மெண்டிஸ்
சுரங்க லக்மால்
நுவான் பிரதீப்
அவிஸ்க பெர்ணாண்டோ
மலிந்த சிறிவர்தன
வண்டர்சே

மேலதிக வீரர்கள்
அஞ்சலோ பெரேரா
கசுன் ராஜித்த
வனிது அஸ்ஸரங்க
பானுக ராஜபக்ஷ
-(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *