தலைப்பு செய்திகள்

கையெழுத்திட்டார் சபாநாயகர்

கையெழுத்திட்டார் சபாநாயகர்

உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் திருத்தச் சட்டமூலத்தில்,  சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய கையெழுத்திட்டுள்ளார்.

n 10


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *