செய்திகள்

சேரனின் C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு

[image_slider]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-1.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-1.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-2.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-2.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-4.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-4.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-5.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-5.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-6.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-6.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-7.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-7.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-8.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-8.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-9.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-9.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-10.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-10.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-11.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-11.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-12.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-12.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-15.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-15.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]

[image_items link=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-17.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-17.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-20.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-20.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-25.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-25.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-26.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-26.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-27.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-27.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-28.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-28.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-29.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-29.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-30.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-30.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-31.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-31.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-32.jpg ” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-32.jpg”] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-33.jpg ” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Director-Cherans-C2H-Cinema-2-Home-Inauguration-Event-Stills-33.jpg “] C2H படத் தொடக்க நிகழ்வு [/image_items]

[/image_slider]