செய்திகள்

நடிகர் விதார்த்-நடிகை காயத்திரி தேவி கல்யாண வரவேற்பு படங்கள்

[image_slider]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-1.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-1.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-2.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-2.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-3.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-3.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-4.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-4.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-5.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-5.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-6.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-6.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-7.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-7.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-8.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-8.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-9.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-9.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-10.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-10.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-11.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-11.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-12.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-12.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-13.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-13.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-14.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-14.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-15.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-15.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-16.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-16.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-17.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-17.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-18.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-18.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-19.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-19.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-20.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-20.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-21.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-21.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-22.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-22.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-23.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-23.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-24.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-24.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-25.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-25.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-26.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-26.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-27.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-27.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-28.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics-28.jpg”] Actor-Viddarth-Gayathri-Devi-Wedding-Reception-Pics  [/image_items]

[/image_slider]