செய்திகள்

நடிகை சாக்க்ஷி அகர்வாலின் அழகிய புகைப்படங்கள்

[image_slider]

[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-1.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-1.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-2.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-2.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-3.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-3.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-4.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-4.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-5.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-5.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-6.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-6.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-7.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-7.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-8.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-8.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-9.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-9.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-10.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-10.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-11.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-11.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-12.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-12.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-13.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-13.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-14.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-14.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-15.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-15.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-16.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-16.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-17.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-17.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-18.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-18.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-19.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-19.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-20.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-20.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-21.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-21.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-22.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-22.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-23.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-23.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-24.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-24.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-25.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-25.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-26.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-26.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-27.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-27.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-28.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-28.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-29.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-29.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-30.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-30.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-31.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-31.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-32.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-32.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-33.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Sakshi-Agarwal-33.jpg”] Actress-Sakshi-Agarwal [/image_items]

[/image_slider]