செய்திகள்

நடிகை லக்ஷ்மி தேவி

[image_slider]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Lakshmi-Devy-Still-1.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Lakshmi-Devy-Still-1.jpg”] நடிகை லக்ஷ்மி தேவி [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Lakshmi-Devy-Still-2.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Lakshmi-Devy-Still-2.jpg”] நடிகை லக்ஷ்மி தேவி [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Lakshmi-Devy-Still-3.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Lakshmi-Devy-Still-3.jpg”] நடிகை லக்ஷ்மி தேவி [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Lakshmi-Devy-Still-4.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Lakshmi-Devy-Still-4.jpg”] நடிகை லக்ஷ்மி தேவி [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Lakshmi-Devy-Still-5.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Lakshmi-Devy-Still-5.jpg”] நடிகை லக்ஷ்மி தேவி [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Lakshmi-Devy-Still-6.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/03/Lakshmi-Devy-Still-6.jpg”] நடிகை லக்ஷ்மி தேவி [/image_items]

[/image_slider]