செய்திகள்

நடிகை ஸ்ரேயா குப்தா அழகிய படங்கள்

[image_slider]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0284-copy-e1428303963301.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0284-copy-e1428303963301.jpg”] நடிகை ஸ்ரேயா குப்தா அழகிய படங்கள் [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0343-copy-e1428304063318.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0343-copy-e1428304063318.jpg”] நடிகை ஸ்ரேயா குப்தா அழகிய படங்கள் [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0345-copy-e1428304107205.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0345-copy-e1428304107205.jpg”] நடிகை ஸ்ரேயா குப்தா அழகிய படங்கள் [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0382-copy-e1428304153503.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0382-copy-e1428304153503.jpg”] நடிகை ஸ்ரேயா குப்தா அழகிய படங்கள் [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0439-copy-e1428304193858.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0439-copy-e1428304193858.jpg”] நடிகை ஸ்ரேயா குப்தா அழகிய படங்கள் [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0540-copy-e1428304238501.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0540-copy-e1428304238501.jpg”] நடிகை ஸ்ரேயா குப்தா அழகிய படங்கள் [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0621-copy-e1428304274635.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0621-copy-e1428304274635.jpg”] நடிகை ஸ்ரேயா குப்தா அழகிய படங்கள் [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0638-copy-e1428304318347.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0638-copy-e1428304318347.jpg”] நடிகை ஸ்ரேயா குப்தா அழகிய படங்கள் [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0705-copy-e1428304361111.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0705-copy-e1428304361111.jpg”] நடிகை ஸ்ரேயா குப்தா அழகிய படங்கள் [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0770-copy-e1428304411698.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/04/Shreya0770-copy-e1428304411698.jpg”] நடிகை ஸ்ரேயா குப்தா அழகிய படங்கள் [/image_items]
[/image_slider]

Related News