Search
Sunday 22 October 2017
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

மூன்று கோடுகளுள்ள அணில்

மூன்று கோடுகளுள்ள அணில்

மூன்று கோடுகளுள்ள அணில்
ලේනා
Three-striped Palm Squirrel at Vavuniya, Sri Lanka

இது மூன்று கோடுகளுள்ள அணில் என அழைக்கப்படுகின்றது. இது செல்லப்பிராணியாகவும் வளர்க்கப்படுகின்றது.

இது இந்தியா, இலங்கை ஆகிய நாடுகளில் காணப்படுகின்றது. 19ம் நூற்றாண்டு பிற்பகுதியில் மேற்கு ஆவுத்திரேலியாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, இயற்கையாக மற்ற விலங்குகளால் குறைவாக வேட்டையாடபப்டுவதால் சிறிய தீங்குயிராக மாறி, அழிக்கப்பட இலக்கு வைக்கப்பட்டது. இதன் நெருங்கிய ஐந்து கோடுகளுள்ள அணில் வட இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

N5


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *