செய்திகள்

யாழ்ப்பாணம் தொண்டமானாறு மற்றும் அதனை அண்டிய பகுதிகளில் எடுக்கப்பட்ட சில புகைப்படங்கள். படபிடிப்பு : கே. வி. சாமி

Ambush

மறைவிடம்

Bright

பிரகாசம்

Cool

அமைதி

Darkening

இருள்

Full

நிறைவு

Leak

கசிவு

Migrants

புலம்பெயர்வு

Misty

மூடுபனி

Patches

திட்டுகள்

S O S

கற்பகதரு

Seperated

பிரிப்பு

Still

ஸ்தம்பிதம்

wee hours of the morning

உதயகாலம்

Windy

காற்று