செய்திகள்

யாழ். வேம்படியில் 26 மாணவிகளுக்கும் யாழ். இந்துவில் 18 மாணவர்களுக்கும் 9ஏ சித்திகள்

இன்று வெளியாகியுள்ள க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சை பெறுபேறுகளின் படி  யாழ் . வேம்படி மகளிர் கல்லூரியில் 28 மாணவர்கள் 9ஏ சித்தியை பெற்றுள்ளனர். இதில் 11 மாணவர்கள் ஆங்கில மொழிமூலம் 9ஏ சித்தியையும், 17 மாணவர்கள் தமிழ் மொழிமூலம் 9ஏ சித்தியையும் பெற்றுள்ளனர்.

இதேவளை,  யாழ். இந்துக் கல்லூரி மாணவர்கள் 18 பேர் 9 A சித்திகளைப் பெற்றுள்ளனர். இதில் ஆங்கில மொழி மூலம் தோற்றிய மாணவர்கள் 10 பேரும் தமிழ் மொழி மூலம் தோற்றிய மாணவர்கள் 8 பேரும் உள்ளடங்குகின்றனர். இதனை விட 32 மாணவர்கள் 8 A சித்தி பெற்றுள்ளனர்.

பரீட்சைகள் திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிக்கையின் பிரகாரம், முதல் 10 இடங்களை பெற்றுக்கொண்ட மாணவர்களின் விவரங்கள்:

1. எல். தரிந்து நிர்மால் விக்கிரமசிங்ஹ – நாலந்த வித்தியாலயம், கொழும்பு

2. டப்ளியு. ஏ. சந்துனி நவன்ஜனா – ஹொலி க்றோஸ் கல்லூரி, கம்பஹா

3. அமஷி நிவர்தனா – விசாகா கல்லூரி, கொழும்பு 3. எஸ்.ஏ.நுவனி நெத்சரணி – ரத்னாவலி மகளிர் மகா வித்தியாலயம், கம்பஹா

4.ஏ.ஏ.குருணி ஹங்சபானி அபேசிங்ஹ – மஹாமாய மகளிர் வித்தியாலயம், கண்டி

5.தேவினி ருவன்கா ஹேமசிங்ஹ – விசாகா கல்லூரி, கொழும்பு

7.ஆர்.டப்ளியு.திவாஞ்சலி உத்தரா ராஜபக்ஷ – தேவி பாலிகா வித்தியாலயம், கொழும்பு

8.எச்.கே.ரன்சிக லசன் குணசேகர – தேர்ஸ்டன் கல்லூரி, கொழும்பு

9.திலினி சதுனிகா பளிஹக்கார – சுஜாதா வித்தியாலயம், மாத்தறை

10.அஞ்சன ருஷிக அபயதீப மதரசிங்ஹ – மொரவக்க கீர்த்தி அபேவிக்ரம மத்திய மகா வித்தியலாயம், தொரவக்க.