செய்திகள்

ராம் லீலா

சஞ்சய் லீலா பன்சாலி இயக்கத்தில் வெளியாகி இருக்கும் ‘ராம் லீலா’ படம் விமர்சகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.

ரன்வீர் சிங், தீபிகா படுகோன் நடிக்க, சஞ்சய் லீலா பன்சாலி இயக்கியிருக்கும் படம் ‘ராம் லீலா’.

[image_slider]

[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA5486.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA6011.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA6028.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA6048.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA6077.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA6126.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA6129.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-0313.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-2360.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-2394.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-4027.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-4726.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-5074.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-5330.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-5412.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-5433.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-5777.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-5786.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-5791.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-5913.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-5978.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-8479.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-8574.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DGA-8616.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC-1170.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC-1235.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC-3349.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC-3804.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC-4642.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC-4657.jpg “] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC-6039.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC-6059.jpg”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=” http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/02/DSC-7468.jpg”] Description [/image_items]
[/image_slider]