செய்திகள்

“வெத்து வேட்டு ” திரைப்பட படங்கள்

[image_slider]

[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-1.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-1.jpg”] வெத்து வேட்டு [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-2.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-2.jpg”] வெத்து வேட்டு [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-3.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-3.jpg”] வெத்து வேட்டு [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-4.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-4.jpg”] வெத்து வேட்டு [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-5.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-5.jpg”] வெத்து வேட்டு [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-6.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-6.jpg”] வெத்து வேட்டு [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-7.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-7.jpg”] வெத்து வேட்டு [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-8.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-8.jpg”] வெத்து வேட்டு [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-9.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Vethu-Vettu-Still-9.jpg”] வெத்து வேட்டு [/image_items]

[/image_slider]