செய்திகள்

இரண்டாம் தவணை விடுமுறை ஆரம்பிக்கும் தினம் அறிவிப்பு

அரசாங்க பாடசாலைகளில் இரண்டாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகள் எதிர்வரும் முதலாம் திகதியுடன் முடிவடையுமென கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.
இதன்படி மூன்றாம் தவணைக்காக பாடசாலைகள் மீண்டும் செப்டம்பர் 2ஆம் திகதி திறக்கப்படுமெனவும் கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. -(3)