தலைப்பு செய்திகள்

இனவழிப்பை தடுக்கவும் ஆவணப்படுத்துவதற்குமான கணித மாதிரி தொழில்நுப்ப உத்தியை உருவாக்குதல்

இனவழிப்பை தடுக்கவும் ஆவணப்படுத்துவதற்குமான கணித மாதிரி தொழில்நுப்ப உத்தியை உருவாக்குதல்

Genocide Prevention Strategy for Tamil-page-001 Genocide Prevention Strategy for Tamil-page-002 Genocide Prevention Strategy for Tamil-page-003 Genocide Prevention Strategy for Tamil-page-004


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *