தலைப்பு செய்திகள்

Contact Information
Contact inforicps@gmail.com
: +94 772058222
: Sri Lanka, Vavuniya
Visit Website
: €0.00
More Information
ஆங்கிலமொழி உட்பட ஏனைய பல மொழிகளில் புலமை பெறுவதற்கும் வேறு பல தொழில்சார் கற்கை நெறிகளை நேர்த்தியான முறையில் பயில்வதற்கும் வவுனியாவில் உங்களுக்கு இருக்கும் மிகச்சிறந்த தெரிவு ICPS.
We offer following classes:
Spoken English, IELTS, Advance beauty culture and hair Dressing, Cake making, Cookery, Bakery, Stitching, Diploma in English, Child psychology, Diploma in IT,Diploma in AMI, IELTS life skill, French, Dutch, Korean, Spoken English, Computing, Computarized accounting, CCTV camera installation, Advance networking, MCSA (server 2012 R2), Auto CAD
Address: 05, 10th Lane, Vairavar Kovil Road, Vairavapuliyankulam, Vavuniya
Tel: +94 772058222, +94 247200128
Email: inforicps@gmail.com
AdSense code
This Ad has been viewed 940 times.