செய்திகள்

இந்திய தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழா படங்கள்

[image_slider]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0194-e1431106862941.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0194-e1431106862941.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0199-e1431106947899.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0199-e1431106947899.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0233-e1431107003640.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0233-e1431107003640.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0269-e1431107040210.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0269-e1431107040210.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0305-e1431107086121.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0305-e1431107086121.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0367-e1431107127960.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0367-e1431107127960.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0515-e1431107162201.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0515-e1431107162201.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0517-e1431107199631.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0517-e1431107199631.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0562-e1431107236246.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0562-e1431107236246.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0579-e1431107275527.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0579-e1431107275527.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0615-e1431107312303.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0615-e1431107312303.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0636-e1431107352671.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0636-e1431107352671.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0648-e1431107389808.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC-0648-e1431107389808.jpg”] Indian National Film Awards [/image_items]
[/image_slider]