செய்திகள்

“காதல் சொல்ல நேரமில்லை” திரைப்பட படங்கள்

[image_slider]

[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-1.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-1.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-2.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-2.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-3.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-3.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-4.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-4.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-5.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-5.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-6.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-6.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-7.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-7.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-8.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-8.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-9.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-9.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-10.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-10.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-11.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-11.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-12.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-12.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
 
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-13.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-13.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-14.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-14.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-15.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-15.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-16.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-16.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-17.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-17.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-18.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-18.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-19.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-19.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-20.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-20.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
 
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-21.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-21.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-22.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-22.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-23.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-23.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-24.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-24.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-25.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-25.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-26.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-26.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-27.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-27.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-28.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-28.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-29.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-29.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-30.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-30.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-31.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-31.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-32.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-32.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-33.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-33.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-34.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-34.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-35.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Kaathal-Solla-Neramillai-35.jpg”] காதல் சொல்ல நேரமில்லை [/image_items]

[/image_slider]