செய்திகள்

“சவாலே சமாளி” திரைப்பட படங்கள்

[image_slider]

[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-1.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-1.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-2.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-2.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-3.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-3.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-4.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-4.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-5.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-5.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-6.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-6.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-7.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-7.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-8.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-8.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-9.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-9.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-10.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-10.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-11.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-11.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-12.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-12.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
 
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-13.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-13.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-14.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-14.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-15.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-15.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-16.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-16.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-17.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-17.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-18.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-18.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-19.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-19.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-20.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-20.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
 
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-21.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-21.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-22.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-22.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-23.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-23.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-24.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-24.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-25.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-25.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-26.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-26.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-27.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-27.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-28.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-28.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-29.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-29.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-30.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-30.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-31.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-31.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-32.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-32.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-33.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-33.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-34.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-34.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-35.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-35.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-36.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-36.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-37.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-37.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-38.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-38.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-39.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-39.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-40.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-40.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-41.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-41.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-42.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-42.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]
[image_items link=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-43.jpg” source=”http://www.tamildiplomat.com/wp-content/uploads/2015/03/Savale-Samali-Still-43.jpg”] சவாலே சமாளி [/image_items]

[/image_slider]