செய்திகள்

தனியார் வைத்தியசாலைகளுக்கென புதிய சட்டம் வருகின்றது

தனியார் வைத்தியசாலைகள் மற்றும் சிகிச்சை நிலையங்களில் சிகிச்சைக்காக வரும் நோயாளர்களுக்கு அங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மருந்து வகைகள் மற்றும் உபகரங்களின் விபரங்களுடன் அதற்கான கட்டணங்கள் தொடர்பான முழு விபரங்கள் அடங்கிய பற்றுச்சீட்டை வழங்குவது, நவம்பர் முதலாம் திகதி முதல் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறான விபரங்கள் அடங்கிய பற்றுச்சீட்டுக்களை விநியோகிக்கத் தவறும் வைத்தியசாலைகளுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நுகர்வோர் அதிகாரசபை தெரிவித்துள்ளது.
சிகிச்சைப் பெற்றுக்கொள்ளும் போது  வைத்திய சேவை மற்றும் மருந்து விபரங்கள் தொடர்பான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்வது நோயாளர்களின் உரிமையாகும். இதன்படி அந்த விபரங்களை வழங்கத் தவறும் தனியார் வைத்தியசாலைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நுகர்வோர் அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகம் ஜே.எம்.ஏ.டக்ளஸ் தெரிவித்துள்ளார்.