செய்திகள்

நடிகை அஷ்ணா சவேரியின் அழகான புகைப்படங்கள்

[image_slider]

[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-1.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-1.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-2.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-2.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-3.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-3.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-4.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-4.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-5.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-5.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-6.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-6.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-7.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-7.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-8.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-8.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-9.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-9.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-10.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-10.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-11.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-11.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-12.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-12.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-13.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-13.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-14.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-14.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-15.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-15.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-16.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-16.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-17.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-17.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-18.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-18.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-19.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-19.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-20.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-20.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-21.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-21.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-22.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-22.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-23.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-23.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-24.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-24.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-25.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-25.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-26.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-26.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-27.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-27.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-28.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-28.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-29.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-29.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-30.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-30.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-31.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-31.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-32.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-32.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-33.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-33.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-34.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-34.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-35.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-35.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-36.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-36.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-37.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-37.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-38.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-38.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-39.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-39.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-40.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-40.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-41.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-41.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-42.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-42.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-43.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-43.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-44.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-44.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-45.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-45.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-46.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-46.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-47.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-47.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-48.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-48.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-49.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-49.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-50.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/06/Actress-Ashna-Zaveri-50.jpg”] Actress-Ashna-Zaveri Veru Kilaikal Kidaiyaathu [/image_items]

[/image_slider]