செய்திகள்

வடிவேலுவின் “எலி” திரைப்பட பாடல் வெளியீட்டுப் படங்கள்

[image_slider]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-1-e1431764113678.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-1-e1431764113678.jpg”] Eli Audio Launch Stills [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-2-e1431764910824.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-2-e1431764910824.jpg”] Eli Audio Launch Stills [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-3-e1431764965652.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-3-e1431764965652.jpg”] Eli Audio Launch Stills [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-4-e1431765025100.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-4-e1431765025100.jpg”] Eli Audio Launch Stills [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-5-e1431765066843.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-5-e1431765066843.jpg”] Eli Audio Launch Stills [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-6-e1431765220133.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-6-e1431765220133.jpg”] Eli Audio Launch Stills [/image_items]
[image_items link=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-7-e1431765272856.jpg” source=”http://www.samakalam.com/wp-content/uploads/2015/05/Eli-Audio-Launch-Stills-7-e1431765272856.jpg”] Eli Audio Launch Stills [/image_items]
[/image_slider]